หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองแผนร่วมประชุมหน่วยงานเจ้าภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบ ยืนยัน ผลการปฏิบัติราชการ
กองแผนร่วมประชุมหน่วยงานเจ้าภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบ ยืนยัน ผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
02 ธันวาคม 2564 13:09:04วันที่ 2 ธ.ค. 64 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ โดยมี นายสนธยา  เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธาน มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนฯ จำนวน 3 หัวข้อ คือ 1. ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 2. ขั้นตอนการทวนสอบผลการปฏิบัติราชการกับหน่วยงาน 3. การใช้แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการรับฟังปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไป

ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th