หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-02-03 14:53:13กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งในเฟสแรกเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง COVID-19: Today’s World Pirate และ Valentine: Rose & Chocolate ซึ่งหัวข้อดังกล่าวได้รับการแนะนำจาก ผศ. สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การอบรมในครั้งนี้มี อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากร
ข่าว/แปล: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ภาพ: เพจกองพัฒนานักศึกษา

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th