หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประธานการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ประธานการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-02-03 14:58:12วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

Pavitra Athakitkarnka : translator

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th