หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-05 09:20:20


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการ ผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

---------------------------------------------------------------------------


..


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th