หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
05 กรกฏาคม 2564 09:26:41วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet


การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

▶ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๘-๑๙/๒๕๖๓

▶ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

▶ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมิน ๒/๒๕๖๔

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. .....

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษา

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษา

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษา

    ▪️ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

    ▪️ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

    ▪️ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษา

    ▪️ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

    ▪️ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษา

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษา

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๔ ฉบับ

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th