หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน
สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
06 มิถุนายน 2567 14:39:01วันที่ 4 มิถุนายน 2567   สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
???? ช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น. อบรมการใช้งาน “Google Workspace" โดยนางสาวกฤติยา วาปีทำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร
???? ช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 น. อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ”ERP on Web" โดยนางสาวดวงพร อรุณสวัสดิ์ บุคลากร5 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร???? กฤติยา วาปีทำ : รายงาน/ภาพ
???? ภูรีรัตน์ สัตถาวร : ถ่ายภาพ


president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th