หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > SSRU Open House 2020
SSRU Open House 2020

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-12-07 15:08:50


วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงาน SSRU Open House 2020 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานและวางแผนการศึกษาด้วยการพบปะพูดคุยกับอาจารย์และทำความรู้จักรุ่นพี่ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันของเราเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสนิใจว่าจะเลือกเรียนในสาขาวิชาใดwww.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th