หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-02-08 11:21:45


นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ


     • รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาบัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     • รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 1.9.1  เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้าจการบริการวิชาการและวิจัย
     • รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2564
     • แผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม
     • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
     • รายงานการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     • เป็นต้นwww.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th