หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือร่างบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือร่างบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-08 10:57:02


วันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยารักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือร่างบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ. ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 อาคาร 32  

ภาพ: ณาฐวดี พุทธวงค์

ข่าว/แปล: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th