หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-08 11:07:34วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 


ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ 

     • รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     • รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 1.9.1  เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้าจการบริการวิชาการและวิจัย

     • รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

     • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

     • รายงานการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     • เป็นต้น

ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th