หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-08 14:30:08


วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet


การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาแผนรับนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

▶ การพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

▶ การพิจารณากิจกรรมและเกณฑ์การปันส่วน เพื่อการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่อยผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

▶ การพิจารณาเกณฑ์รางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

▶ การพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๑๔/๒๕๖๓

สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th