หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-02-10 15:12:35


วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๑-๑๒/๒๕๖๓

▶ การพิจารณาให้ความเห็น การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

▶ การพิจารณาให้ความเห็นแผนรับนักศึกษาปริญญาตรี การจัดการการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

▶ การพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด

▶ การพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัย กัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด

▶ การพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์จากกัญชง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า เพื่อการอุปโภค – บริโภค ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมการค้าเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

▶ การพิจารณาให้ความเห็นตำแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)

▶ การพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) บันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ เครือข่ายวิชาชีพนักออกแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา)

▶ การพิจารณาอนุมัติการขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th