หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-08-10 13:06:30


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet  การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้


▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกอง)

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร (หัวหน้าสำนักงาน)

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่าย)

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่างานเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th