หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๕๘)/๒๕๖๔
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๕๘)/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-08-10 13:26:49

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๕๘)/๒๕๖๔ โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานการประชุม  ในรูปแบบการประชุม VDO Conference-ZOOM Cloud Meeting
????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th