หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-08-10 13:59:40


วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ การทบทวนมติการขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ

▶ การขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ

▶ การขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย Citation

▶ การขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย Cited

▶ การขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งวิชาการ

▶ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา

▶ การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก

▶ การขออนุมัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th