หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประเมินและยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประเมินและยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-08-10 14:14:38


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิต เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ

▶ การพิจารณาการกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา


????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th