หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-08-10 14:38:05


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▶ การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.presiden.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th