หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-19 08:49:24


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ นางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี และนางสาวสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม และมีบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 และระบบออนไลน์ Google meet


ที่มา : กองคลัง

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th