หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
21 มกราคม 2565 11:18:06


วันที่ 20 มกราคม 2565 นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยา เรื่อง “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเขียนแบบประเมินค่างานในการเสนอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพลักดันบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


ณัฐวลัญช์ วังนิล (ถ่ายภาพ/รายงาน)

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th