หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 พฤศจิกายน 2564 09:49:36วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet


ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th