หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 พฤศจิกายน 2564 15:03:26เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ผศ.ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา  คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาตร์  พร้อมด้วยคณะทำงาน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z   ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อดำรงรักษาและสืบสาน ต่อยอดมรดกไทยให้คงอยู่ชาติไทย  โดยมี  รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม สวทช. ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.????ศศิวิมล  มณีวงษ์ รายงาน

????ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ถ่ายภาพ

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th