หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อ เพื่อเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสำนักงานอธิการบดี กรรมการจากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อ เพื่อเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสำนักงานอธิการบดี กรรมการจากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-24 08:59:27

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อ เพื่อเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสำนักงานอธิการบดี กรรมการจากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 คน

---------------------------------------------------------www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th