หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-06-24 09:16:18


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet


การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๘-๑๙/๒๕๖๓

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

▶ การพิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

    ▪️ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

    ▪️ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

▶ การพิจารณาให้ความเห็นแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th