หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
24 มิถุนายน 2564 10:29:51


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕


การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ การขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ

▶ การขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย Citation 

▶ การขอเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งวิชาการ

▶ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา

▶ การพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th