หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-06-24 11:59:46


วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕ ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

▶ พิจารณายืมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

▶ พิจารณาการโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

▶ พิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เจ้าพระยาเฮอร์เบิล จำกัด

▶ พิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท สยามคาซาเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท สบายใจซีบีดี จำกัด

▶ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

▶ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

▶ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น

▶ พิจารณาแนวทางการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th