หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-06-24 13:22:35


วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet


การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.sssru.ac.th

www.ssru.ac.th