หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
24 ธันวาคม 2564 11:07:20


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ณัฐวลัญช์ วังนิล (ถ่ายภาพ/รายงาน)