หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > พิจารณากำหนดปฏิทิน แบบรายงานการคัดเลือก แบบกรอกประวัติ และแบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
พิจารณากำหนดปฏิทิน แบบรายงานการคัดเลือก แบบกรอกประวัติ และแบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 พฤศจิกายน 2564 14:05:39วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดปฏิทิน แบบรายงานการคัดเลือก แบบกรอกประวัติ และแบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th