หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 พฤศจิกายน 2564 14:35:57วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณัฐวลัญช์ วังนิล (ถ่ายภาพ/รายงาน)

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th