หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
26 พฤศจิกายน 2564 13:12:41
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานอธิการบดี โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Google Meet

ณัฐวลัญช์ วังนิล (รายงาน)

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th