หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ตัวแทนกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับสำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
26 พฤศจิกายน 2564 13:38:17


วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ตัวแทนกองนโยบายและแผนได้เข้าร่วมการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับสำนักงานอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังแนวทาง/ ข้อเสนอแนะของการควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อนำมาไปปรับและประยุกต์ใช้ต่อไป โดยมีคุณปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th