หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
28 กุมภาพันธ์ 2565 10:25:05


วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อพิจารณารายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง : รายงาน/ถ่ายภาพ

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th