หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามงบประมาณ ครั้งที่ 5/2565
กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามงบประมาณ ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
28 กุมภาพันธ์ 2565 10:31:29


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 (จัดโดย : ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ)

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง : รายงาน/ภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th