หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนกระบวนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กองนโยบายและแผนประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนกระบวนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
28 กุมภาพันธ์ 2565 10:36:51


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ในฐานะศูนย์ประสานงานเครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนกระบวนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเครื่องมือในแต่ละขั้นตอนร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่าย สมศ. ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผ่านระบบอนไลน์ Google Meet จัดโดย : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

- ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง : รายงาน

- ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ : ภาพ

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th