หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมพิจารณาโครงการข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
กองนโยบายและแผนประชุมพิจารณาโครงการข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
28 กุมภาพันธ์ 2565 10:50:35


วันที่ (22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนและงบประมาณ ประชุมหารือข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 จัดโดย : ฝ่ายแผนและงบประมาณ เพื่อร่วมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนปฏิบัติการรายปีในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ก่อนนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป 
ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง : รายงาน/ถ่ายภาพ

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th