หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ
กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
28 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:11


วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP ครั้งที่ 1/2565 มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง และฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เข้าร่วม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนแนวทางการเข้าร่วมการสรรหาฯ รวมทั้งการจัดกิจกรรม KM SHARE &LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป (จัดโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้)
ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง : รายงาน/ภาพ

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th