หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2566
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
01 พฤษภาคม 2566 10:08:13สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 28 เมายน 2566 ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 โดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้ นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนัก และรายงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติ รวมถึงการพิจารณาความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th