หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > รประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือร่างบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564
รประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือร่างบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
29 มีนาคม 2564 15:12:43


วันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยารักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือร่างบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ. ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 อาคาร 32  


ภาพ: ณาฐวดี พุทธวงค์

ข่าว/แปล: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th