หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
30 พฤษภาคม 2567 13:58:11วันที่  30  พฤษภาคม  2567  เวลา  09.00 น.  นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

???? กฤติยา วาปีทำ : รายงาน/ถ่ายภาพ

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th