หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กันยายน 2561 13:19:44

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

----------------------------------------

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุมโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการรับทราบแนวทางการในบริหารความเสี่ยง รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงของสำนักงานที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562