หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ)
ประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
18 กันยายน 2561 15:34:34

การประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ)

........................................................................................................................................................

                วันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 เพื่อประชุมหารือด้านกำหนดการ การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (ด้านนวัตกรรม วัฒนธรรมนำสมัย และความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อสังคมที่ดีขึ้น) ร่วมกับคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง