หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณและการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ ERP
เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณและการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ ERP

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
11 ตุลาคม 2561 08:24:59


วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๓๑๒๒) สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 กองนโยบายและแผนจัดอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในระบบ ERP” และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบการติดตามงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยลดขั้นตอน และลดความซ้ำซ้อนในการรายงานผลในระบบ ERP
ที่มา : กองนโยบายและแผน