ติดต่อเรา


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-1601312

โทรสาร. 02-1601010

E-Mail : officeofpresident2556@gmail.com