ศูนย์หนังสือ


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เปิดจำหน่ายตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย และสินค้าอื่นๆ

--------------------------------------------------------------------------------------------
www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th