ศาสนา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาและบุคลากรประกอบกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้

  • ---------------------------------------------------------------------
  • ห้องละหมาด


ห้องกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ห้องชมรมคริสเตียน


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th