ความยั่งยืน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 2 เมกะวัตต์ ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th