ห้อง Smart Class Room


ห้อง Smart Class Room

--------------------------------

ห้อง Smart Class Room ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของห้องสมุดในอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้มีห้อง  Smart Class Room เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น