หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-02-09 15:25:02


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหาร และการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๕๘

▶ การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ Excellent Budget Management Award ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานประเภทคณะ คือ คณะครุศาสตร์

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานประเภทวิทยาลัย คือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

และกลุ่มที่ ๓ หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา คือ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

????Pavitra Athakitkarnka : translator

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th