ขั้นตอนการให้บริการ One Stop Service


ขั้นตอนการให้บริการ One Stop Service

-----------------------------------------


1. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา.pdf

2. การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา.pdf

3. การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ใบแทนปริญญาบัตร.pdf

4. การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา.pdf

5. การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า.pdf

6. การขอลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต.pdf

7. การขอเลือนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป.pdf

8. การขอรับใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตล่าช้า.pdf

9. การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ.pdf

10. การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ.pdf

11. การขอย้ายสภานศึกษาไปมหาวิทยาลัยอื่น.pdf

12. การขอใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีชำรุด สูญหาย.pdf

13. การขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า.pdf

14. การขอรับเช็คมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf